NAŠE SLUŽBYKomín si zaslouží Vaši pozornost!

Komín prochází několika podlažími Vaší stavby a je její velice důležitou součástí. Proto nenechávejte řešení celé koncepce komínu až na poslední chvíli. Předejdete tak případným nejasnostem a zbytečným komplikacím.

Nový komín- výstavba komínů

Prvním krokem k novému komínu by vždy měla být konzultace přímo v místě stavby, po níž teprve následuje vypracování cennové nabídky  a samotná realizace. Na základě našich zkušeností Vám takovýto postup můžeme vřele doporučit. Schůzka s odborníkem Vám pomůže vyjasnit si představu o provedení prací a finální podobě komínu. Nejlepší variantou bývá zahájit konzultace již krátce po započetí výstavby, jelikož s komíny souvisí řada dalších faktorů, které bezprostředně ovlivňují očekávaný výsledek, tedy správný tah: např. přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči, vynechání dostatečných montážních otvorů a prostupů a tak dále.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty:

Doplňující pravidla k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.                                                                                                                                                                                                       2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.                                                                                                                               3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.                                                                                  4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.                                                                                  5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.                                                                        6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. ,                                                                                                                   7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.                                  8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Při kontrole spalinové cesty se provádí posouzení:

Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,               b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,                                                                               c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,                                                          d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,                                                                                                                                     e) po komínovém požáru, nebo                                                                                                                          f ) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.